Warning: The use statement with non-compound name 'dibi' has no effect in /home/web/kmotricky.sk/www/insert_nette.php on line 4

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/web/kmotricky.sk/www/lib/zaraguza/Nette/nette.min.php on line 12
kmotricky.sk | Aktuality | Kolíska záchrany - nová šanca pre opustené matky s deťmi v núdzi!
Aktuality
Späť na všetky aktuality

Kolíska záchrany - nová šanca pre opustené matky s deťmi v núdzi!

05.03.2014

Občianske združenie Šanca pre nechcených pripravilo nový komplexný projekt pre opustené matky s deťmi v núdzi. O jeho jednotlivých aktivitách vás budeme priebežne informovať.

 BELOWObčianske združenie Šanca pre nechcených sa od roku 2004 venuje problematike nechcených novorodencov. Snaha poskytnúť reálnu možnosť na bezprostrednú záchranu ich života vyústila do vzniku Hniezd záchrany, ktoré na Slovensku zachránili 46 detských životov.
Súčasne bolo potrebné začať komunikáciu s matkami a zisťovať dôvody, ktoré ich priviedli do situácie, kedy sa musia vzdať toho najvzácnejšieho – vlastného dieťaťa. Cieľom bolo ponúknuť inú, lepšiu možnosť. Vznikla telefonická nonstop Linka Hniezda záchrany – škála dôvodov sa rozšírila a bolo nutné ich triediť a ponúknuť vhodné riešenia pre všetky typy situácií, do ktorých sa žena s neželaným tehotenstvom dostáva.
Vyhodnotením údajov telefonickej non-stop linky Hniezda záchrany boli zadefinované
4 skupiny žien: 1. Mladé ženy v sociálnej tiesni z ťažkých rodinných pomerov, či z detských domovov. 2. Ženy neplnoleté z autoritatívneho, alebo nefunkčního rodinného prostredia bez ohľadu na finančnú situáciu. 3. Ženy v strednom veku vydaté, s jedným, či dvoma deťmi so zlou finančnou situáciou. 4. Ženy vydaté s mimomanželským tehotenstvom.

Z našich skúseností vyplýva, že ženy, pre ktoré je dôvodom na vzdanie sa dieťaťa zlá finančná a sociálna situácia (vrátane domáceho násilia) sa k odloženým deťom dodatočne vracajú častejšie –pre to má zmysel zamerať sa v prevencii a poradenstve práve na tieto ženy.

Preto pripravujeme nasledovné aktivity:

1. Analýza súčasného stavu
Analýza bude mapovať situáciu na rôznych úrovniach života spoločnosti vo všetkých piatich skupinách nechcených detí: deti, u ktorých rodičia dali súhlas na osvojenie bez vzťahu k určitým osvojiteľom, deti zanechané v Hniezde záchrany, deti porodené režimom utajeného pôrodu, deti, u ktorých rodičia deklarujú, že sa nechcú o ne starať – prinesené na úrad, do detského domova, opustené, inde nájdené.
2. Odborno-populárna dvojjazyčná publikácia
Publikácia je venovaná problematike nechcených detí , zložená z 2 samostatných vkladateľných častí:
odborná časť – spracovanie aktuálnej situácie, základné  informácie o problematike pre odbornú i laickú verejnosť, popis systému práce žiadateľa s jeho klientkami a porovnanie s prácou podobných združení na Slovensku a v zahraničí. Príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia od spolupracujúcich domácich a zahraničných organizácií, porovnanie situácie na Slovensku, v EÚ a vo svete.
popularizačná časť – spracovanie cyklu rozhovorov s predstaviteľmi cieľových skupín projektu a ich životných príbehov, ktoré populárnou formou predstavia základné okruhy problémov a riešení (riadené rozhovory, autentické príbehy, kuriozity, skúsenosti, obrazové prílohy).

 3. Dokumentárny film
Film bude obsahovať príbehy žien-matiek v krízových situáciách života, ktoré naša organizácia nazbierala počas 10-tich  rokov práce s touto cieľovou skupinou.Vybrali sme silné príbehy, ktoré spracujeme formou dokumentárneho filmu, ktorý plánujeme odvysielať vo verejnoprávnej televízii a rozdelením na mikropríbehy ďalej šíriť cez YouTube.

4. profesionalizácia telefonickej nonstop linky Hniezda záchrany
Odborníci, ktorí budú prijímať hovory a viesť štandardizovanú evidenciu hovorov, ponúkať adresné poradenstvo získajú presnejšie údaje o jednotlivých skupinách žien a v rámci pravidelného vyhodnocovania bude možné sledovať trendy a tomu prispôsobovať poradenstvo i prípadné legislatívne zmeny.

5. sieťovanie organizácií a inštitúcií
Koalícia na pomoc matkám a deťom v kríze
vytvorí platformu organizácií, ktoré monitorujú a riešia problematiku nechcených detí, alebo poskytujú služby vybraným skupinám klientov.
Sieťovanie organizácií zabezpečí lepšiu komunikáciu, výmenu skúseností dobrej praxe a spoločné postupy pri presadzovaní legislatívnych zmien. Spoločným komunikačným kanálom bude webová stránka www. kmotricky.sk. Stránka poskytne matke podrobné, aktuálne a konkrétne informácie ako efektívne vyriešiť svoju situáciu.

6. Informačno-osvetová kampaň
Bude zameraná na prezentáciu projektu a zámerov jednotlivých aktivít projektu. Bude propagovať Linku Hniezd záchrany a webovú stránku www.kmotricky.sk
Zámerom je zaviesť na Slovensku tradíciu „Dňa pomoci nechceným deťom a matkám v núdzi”, ktorý bude propagovať zodpvedné rodičovstvo a jeho význam pre dieťa.

7. vzdelávanie
Vzdelávanie sa sústreďuje na dve cieľové skupiny: a) zainteresovaní odborníci b)  integrované skupiny v regiónoch

8.  Medzinárodná konferencia Dieťa je dar (25. 9. – 26. 9. 2014)
Zámerom medzinárodnej konferencie je priblíženie súčasného stavu v oblasti pomoci nechceným deťom na Slovensku a v zahraniční. Cieľom je prezentovať najúčinnejšie sanácie života a materstva vo vzťahu k názorom EÚ a OSN,  hľadanie dobrých príkladov z iných krajín ako účinne zasahovať v daných situáciách – prevenčne či intervenčne, ako aj optimálneho vyváženie kompetenčných oblastí štátu a tretieho sektora, nakoľko dôsledky tohto javu majú vážne sociálne a ekonomické dopady na celú spoločnosť.

VERSION
About us

A civic association The Chance for Unwanted has been dealing with issues of unwanted newborns since the year 2004. The attempt to provide a real possibility to save their life resulted in setting up Rescue Nests, which have saved 46 children´s lives in Slovakia so far.

At the same time there was a need to begin communication with mothers and find out reasons why they have to give up the most precious – their own children. The goal was to offer them another, better option.  A  non-stop help line Rescue Nest Line was set up – a range of reasons has been widen and thus it was needed to sort them out in order to offer suitable solutions for all kind of situations, significant for women with an unwanted pregnancy.

By evaluation of non-stop help Rescue Nest Line data there were defined 4 categories of women:

1. Young women in social need from difficult family circumstances or child´s homes.
2. Underage women from authoritative or dysfunctional family circumstances regardless a financial situation.
3. Mid-age married women, with one or two children in a bad financial situation.4. Married women with an extramarital pregnancy.

Our experiences show that the women, for whom the reason for abandoning their children is a bad financial and social situation (including domestic violence), are used to come back to their left children – and therefore focusing just on these women in prevention and advisory has a meaning.  

 PROJECT ACTIVITIES

  1.  An analysis of a current state
    The analysis will map up a situation at various levels of a society life in all the five groups of unwanted children: the children, whose parents gave consent to adoption without relation to certain adoptive parents; the children left in Rescue Nests; the children, born in a confidential births way; the children, whose parents declare they do not want to take care of them – brought to offices, child´s homes, abandoned, found somewhere else.  

 2. A professional – popularisation bilingual publication
The publication focuses on the issue of unwanted children, consists of 2 separate embeddable parts:
A professional part
– processing of an actual situation, basic information about the issue both for professional and wider public, a description of an applicant´s work system with his clients and a comparison with work of similar associations in Slovakia and in abroad. Best practise examples from Slovakia and abroad, by fellow domestic and foreign organisations, comparing the situation in Slovakia, in the EU and in the world.
A popularisation part  – processing of interviews with representatives of the project target groups and their life stories, which introduce basic issues and their solutions  in a popular way (controlled interviews, authentic stories, curiosities, experiences, figurative annexes)  

 3. A documentary
The movie will contain stories of women – mothers in crisis, collected by our organisation during 10 years of working with this target group. The powerful stories will be proceeding into the documentary, with a plan to broadcast on a public television and via YouTube as micro stories. 

 4. Professionalization of Rescue Nest Help Link
Experts, answering calls, keeping standardised records of calls and offering advisory, will get more precise data about individual groups of women and within regular evaluations it will be able to follow trends and thus adjust advisory and shape possible legislative changes.

5. Networking 
A coalition to help mothers and children in crisis
will form up a platform of organisations that monitor and solve the issue of unwanted children, or provide services to selected groups of clients.  The networking will provide better communication, best practise exchange, joint efforts in promoting legislative changes.  A website www.kmotricky.skwill be a common communication channel.
The website will provide mothers with detailed, up-to date and specific information how to solve their situations effectively. 

6. An informational and educational campaign
The campaign will be focused on promotion of the project and its activities as well as Rescue Nest Line and the website www.kmotricky.sk. The goal is to set up a tradition of „A day to help unwanted children and mothers in need” in Slovakia, promoting responsible parenthood and its meaning for a child.  

 7. Education
Education focuses on two target groups:
a.) stakeholder experts
b.)  integrated group in regions

 8.  The international conference Child is a gift (25th – 26th Sept. 2014)
The goal of the international conference is to bring close a current state in a field of helping unwanted children in Slovakia and in abroad. The aim is to present the most effective remediation of life and motherhood in relation to the EU and UN opinions, finding good examples on effective help from other countries – either  by prevention or intervention,  reconciling competencies of state and a third sector, as the consequences of this phenomena have serious social and economical impact on a whole society.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridajte komentár