Warning: The use statement with non-compound name 'dibi' has no effect in /home/web/kmotricky.sk/www/insert_nette.php on line 4

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/web/kmotricky.sk/www/lib/zaraguza/Nette/nette.min.php on line 12
kmotricky.sk | Aktuality | OSOBNÝ BANKROT, šanca na nový začiatok
Aktuality
Späť na všetky aktuality

OSOBNÝ BANKROT, šanca na nový začiatok

17.01.2018

Od 1. marca 2017 je v platnosti novelizácia zákona o konkurze a osobnom bankrote.  Táto novelizácia zákona dáva ľuďom zamotaným v dlhoch a exekúciách možnosť na osobný bankrot. Ten sa tak stáva šancou na nový začiatok pre stále rastúcu skupinu nízkopríjmového obyvateľstva. Takými sú aj osamelé matky,  ktoré bývajú u nás v Náruči. Nová úprava  má urobiť bankrot prístupnejším, rýchlejším a ľahšie dostupným.

Vysoká zadlženosť žien v našej spoločnosti je často  dôsledok ekonomického násilia. Násilie na ženách môže byť totiž nie len  fyzické, psychické  či sexuálne, ale aj ekonomické.   Ekonomické násilie väčšinou sprevádza ostatné formy násilia páchaného na ženách a spôsobuje, že žena nemá rovnaký prístup k zdrojom v rodine, ako jej partner. Nerozhoduje o svojich, ani o spoločných finančných prostriedkoch v rodinnom rozpočte, partner neparticipuje, či len v minimálnej miere sa podieľa na financovaní domácnosti, detí a ich nákladov.

Mnohé ženy vedia a cítia, že takýto nepomer nie je v poriadku, ale nevedia, kde hľadať pomoc, či na koho sa obrátiť a tak vzniká finančná závislosť na partnerovi. Žena napriek tomu, že má prácu, je bez finančných prostriedkov a „dobrým zvykom“ je, že väčšina rodinných výdavkov je platená z jej účtu.

Dôsledky, ekonomického násilia na ženách sú ďalekosiahle a pretrvávajú dlho aj po odchode od násilného muža, napr. vysoké, takmer nesplatiteľné  dlhy, pôžičky, zničené pracovné vzťahy.

 

Naša mamička Janka zažila nielen psychické násilie v partnerskom vzťahu, ale aj ekonomické zneužívanie.  Po rozvode a odchode od manžela jej zostali vysoké dlhy a to z viacerých dôvodov. Na jednej strane väčšina pôžičiek a úverov bola písaná na jej meno, resp. bola spoludlžníčkou, na druhej strane, bývalý manžel postupne prestal prispievať Janke na ich splácanie a tak sa ona dostala do začarovaného kruhu, kedy splatenie pôžičiek a úverov riešila ďalšími úvermi a pôžičkami.

Janka mala v práci dobrú pozíciu, bola považovaná za zodpovednú a čestnú zamestnankyňu, na ktorú sa mohli jej nadriadení spoľahnúť. Okrem dvoch materských dovoleniek vždy pracovala, nikdy nebola bez práce. Lenže po nástupe na druhú materskú dovolenku, kedy zostala bez partnera a jediný príjem bola materská a rodinné prídavky, dlhy jej napriek jej snahe ich splácať, neúmerne narástli.

Pani Janka musela počkať kým mladší syn Adrián bude schopný nastúpiť do jasličiek a išla opäť pracovať. Úroky a dlhy každým mesiacom rástli a rástli a Janka hoci pracovala, jednoducho už nestíhala splácať vôbec nič.  Hoci si navyšovala úväzok, každým týždňom sa jej ozývali ďalší a ďalší exekútori, ktorí sa domáhali splatenia pohľadávok a dlhov.

Svetlo nádeje pre pani Janku je nová úprava zákona o osobnom bankrote.  Pre pani Janku je to šanca zbaviť sa dlhov a našetriť pre seba a svojho syna dostatok finančných prostriedkov, aby mohli odísť do podnájmu.  Základnou podmienkou na vyhlásenie osobného bankrotu je, že Váš majetok a ani finančné aktíva nepostačujú na splácanie dlhov.

Pani Janka musela požiadať o vyhlásenie bankrotu Centrum právnej pomoci (www.centrumpravnejpomoci.sk), ktoré zastrešuje celú problematiku a poskytuje pre nízkopríjmové skupiny bezplatné právne poradenstvo.  Momentálne pani Janka čaká ako jej návrh na osobný bankrot skončí na súde. Nakoľko nevlastní žiadny majetok, ani hnuteľný ani nehnuteľný, správca konkurznej podstaty  nemá čo ponúknuť veriteľom a exekútorom, aby aspoň čiastočne uspokojil ich požiadavky.

Na to, aby sa niekto mohol domáhať zbavenia dlhov,  musí spĺňať  požiadavky podľa zákona, napr. musí ísť o fyzickú osobu, musí byť platobne neschopný a hlavne musí mať poctivý zámer. Sú však pohľadávky – dlhy, ktoré sú výnimkou, napr. výživné na dieťa, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví, alebo spôsobenú úmyselným konaním.

Späť ale k pani Janke. Ak by všetko dobre skončilo, pani Janke by zostala celá mzda, ktorú by si sama začala spravovať a začala by sama hospodáriť s tým, čo zarobí. Nadýchla by sa a do života by dostala úplne novú motiváciu. Možno by sa jej podarilo odísť konečne z útulku a nájsť si lacný prijateľný podnájom, kde by začala žiť samostatne. Správkyňa konkurznej podstaty začiatkom decembra podáva návrh na súd, a tak sme všetci zvedaví ako to celé dopadne. Pretože skúsenosť Janky bude dôležitým precedensom, ktorý ak zafunguje, budeme môcť uplatniť aj na iné matky s deťmi v núdzi. Lebo ako sme uviedli v úvode, ekonomické násilie je v partnerských vzťahoch veľmi časté a dlhy, exekúcie sú spoločným znakom väčšiny matiek v útulkoch a sociálnych ubytovniach. A ak ony ako mamy nedostanú nádej na život bez dlhov, ich deti nikdy nebudú mať porovnateľné šance s ich rovesníkmi na normálny, aktívny život.

Bolo by preto žiadúce, aby sa na už na základných a stredných školách viac pracovalo s finančnou  gramotnosťou. Lebo  týchto kompetenciách slovenské obyvateľstvo so základným vzdelaním stále veľmi zaostáva.

Pridajte komentár